top of page

ПРАЗНИЧНАТА КОЛЕДНА УКРАСА: 3 НЕПОДВЛАСТНИ НА ВРЕМЕТО НАЧИНА ДА УКРАСИТЕ ПРАЗНИЧНАТА МАСА

Christmas dinner decoration.jpg

Коледа лесно се познава, че идва. Красиво украсени улици с милиони като светулки светлини. Прелестни, пищни като подарък витрини. Елхички, от малки до големи, с гердани от пъстри топки. Във въздуха се носи ухание на бор и шишарки. Настроението отдавна е готово за този семеен празник.

 

Остава само да сготвим и сме готови за празничната мечеря. Запретнали сме ръкави в кухнята, но нещо ни обягва – Коледната маса и нейната украса.

 
Истина е, че подготовката за празника е половината празник като настроение, така че не бива да подминем и масата. Но идва въпросът - какво точно да направим?

 

Затова, мили ми peaches, днес ще ви разкрия тайните на празничната маса с три неподвластни на времето и тенденции метода за украса. Ще превърнем трапезата в истинска радост за окото и душата , така че на вашите гости да не им се тръгва никога.


Какво ще ви е нужно за подредбата на масата: доза крейтивност и щипка постоянство.

Но за да не загорим фурната, стига приказки! Хайде директно към масата:

 

 

КЛАСИЧЕСКИ

Най-издържаният и уютен метод. Красиви основни чинии, констрастни малки чинии за стартерите, стилни прибори за хранене, платнени подложки за чинии, платнени салфетки, пръстени за салфетки.

 

Много е важно да спазвате цветната палитра до максимум три цвята, за да стои последователна и изчистена. На снимките сме се спряли на синьо, беж ( допълнено от дървено) и златно.

 

При класическия подход изключително важна е визуалната симетрия при нареждането на елементите. Тя носи усещане за изтънчена подреденост и перфектност.

Но носи риск и на лека сухота. За да разбиете тази строгост и да внесете повече уют, заложете на дървени детайли. Сменете пръстените за салфетки с връзки. Надпишете всяко място, бъдете креативни най-вече тук. Аз лично горих крайщата на листчетата, така че да носят усещането и  топлината на камина от тях.

 

Украсата по средата е естествена, с клонки от бор. Еленът, акцент в средата, допълва Коледното настроение.

 

Моят златен съвет:

като наредите чиниите, направете една проба с празните чинии, в които ще сервирате храната по-късно. Така ще сте сигурни, че ще имате място за всичко. Остава горчив вкус украса, над която сте вложили време, сърце и труд, която трябва да бъде свалена още в самото начало на вечерта.OVER THE TOP

Истинският пир за окото. Тук правилото е колкото повече, толкова по-добре. Нищо с нищо не трябва да си подхожда. Напротив, търси се максимален контраст визуално.

 

Всяка чиния е различна. Всяка чаша е различна. Всеки прибор е различен. Всяка купа е различна. Всяко име може да бъде изписано по различен начин. Нека няма граници на въобръжението. Подходът идва от метода Mix & Мatch и Bric-a-Brac, където всеки елемент носи своят колорит и индивидуалност на масата.

 

Хубавото на този метод е, че когато счупите чиния/чаша лесно може да бъде подменена с друга, защото няма нужда от комплект. Това е и нашият любим метод с Гоце: най – устойчив и екологичен.

 

Тази подредба прави всяко място строго отличително, а всеки от гостите – лично поласкан. Затова внимавайте, като редите имената. Често някой гост ще вземе мястото на друг, само заради чинията пред него.

 

Плюсът на тази украса е, че носи най-ведрото настроение от трите. Тя е и най-любимата на децата, поради веселия си характер и яркост. Нека тук въобръжението ви няма граници. И все пак, за да ви се получи стилно, ще ви дам няколко трика, които е хубаво да спазвате:

 

- макар и различни, нека чиниите спазват една съща форма (кръгла, квадратна, елипсовидна),

 

- избягвайте максимално да повтаряте елементи (салфетки, прибори) и ако все пак ви се случи, слагайте ги на максимално разстояние един от друг,

 

- дайте свобода на креативността и напълнете някоя прозрачна ваза с коледни топки и гирлянди. Може спокойно да ползвате стъклена кана за вода или гарафа,

 

- заложете на хартиени салфетки вместо платнени поради разнообразието от десени. Така лесно ще използвате и последните няколко, останали ви от преди.

 

Както и при класическия, и тук отново повтарям: наредете всички чаши, чинии и купи за хранене предварително, за да сте сигурни, че ще има достатъчно място за всичко.

 

 

 

Минималистична.

Ако при Over the Top беше добре колкото повече, толкова по-добре, то тук е точно обратното. Обрано. Фино. Елегантно. Всичко е премерено до последния детайл. Усеща се класа и строгост, но също така и дълбоко уважение към празника и гостите. Украсата е малко, но все пак забележима.

 

Задължително се избягват всякакви ярки цветове, шарки и десени по чиниите и чашите. На този метод страшно много му отива черното като цвят. Тук може да ползвате черни чинии, но избягвайте такива с  ярък гланц.

 

Тук, както и при класическия метод, симетрията е от изключителна важност, така че редете огледално.

 

На снимките ви предлагам и друг подход за разпологането на украсата по масата: сложете всички чаши, допълнителни салфетки, кани, мелнички за сол и пипер, свещи и всякаква украса в края на масата. Така ще имате простор пред вас и храната няма да изглежда визуално задушена.

 

 

 

Peaches, понеже знам какви естети сте, ето няколко допълнителни точки за домакина, ако наистина искате перфектната празнична вечеря:

 

  • Осветлението. Нека бъде приглушено, но все пак светло. Светлите петна да падат върху масата, а не върху гостите. Ако нямате такова, сложете две-три малки лампи на масата и изключете основното осветление.

 

  • Свещите – задължителна част, внасят неподправен уют. Тук единствената препоръка е да не ползвате ароматни. Натрапчивата и не по вкуса на госта миризма може да убие и най-големия апетит. Ако нямате свещник, може да ползвате и малки бутилки от бира, покрити с восък, така както съм показал в Класическия метод по-горе.

 

  • Музика. Лека, ненатрапчива, никого силна, но достатъчна, че да се чува за фон. И празнична, разбира се.

 

 

  • Настроение. Независимо от украсата, най-важно е настроението на домакина. Щастлив домакин, щастливи гости. Не позволявайте, ако нещо все пак не ви се е получило, да ви развали празника.Весели празници, peaches!

Вечно отдадени на стила!

 

 

 

 


You can tell easily when Christmas is coming. Beautifully decorated streets with millions of small lights that blink like fireflies. Lush shop windows, each looking like a magnificient Xmas gift. Christmas trees, wrapped around with jolly toy baubles necklaces. The smell of pine and cones carried in the air. No doubt, the mood is set long before this family holiday.

 

All that is left for the end is to cook for the festive dinner. Sleeves are all rolled up, ready in the kitchen. Hold on, we’ve missed something: the Christmas table decoration.

 

It is  true that the preparation for the holiday is half holiday as a mood, so we should not pass the table. But the question is - what exactly should we do?

 

Therefore, my dear peaches, today I am going to reveal to you the secrets of the holiday with three time-consuming and trendy methods of decoration. We will turn the meal into a true joy for the eye and the soul so that your guests will never leave.

 

What you will need to arrange the table: a dose of creativity and a pinch of perseverance.

But not to burn the oven, talk! Come directly to the table:

 

 

Classic.

The most durable and comfortable method. Beautiful basic plates, contrasting small starter plates, stylish cutlery, canvas plates, cloth napkins, napkin rings.

 

It is very important to keep the color palette up to a maximum of three colors in order to stay consistent and clean. In the photos, we have focused on blue, beige (complemented by wooden) and gold.

 

In the classical approach, visual symmetry in the ordering of the elements is extremely important. It brings a sense of sophistication and perfection, but also a slight dryness. To break this rigor and bring more coziness, rely on wooden details. Replace the napkin rings with ties. List any place, be creative especially here. I personally burned the end of the leaves so that they could carry the feel and warmth of the fireplace from them.

 

The decoration in the middle is natural, with twigs of pine. The reindeer, accented in the middle, complements the Christmas mood.

 

My golden tip:

When you arrange the plates, make a sample of the empty plates in which you will serve the food later. This will ensure that you have space for everything. It remains a bitter taste for a decoration over which you have put the time, heart and labor that must be taken down at the very beginning of the evening.

 

 

Over the Top.

The real feast for the eye. The rule here is, the more, the better. Nothing should be right with anything. On the contrary, maximum visual contrast is sought.

 

Each dish is different. Each glass is different. Each instrument is different. Each bowl is different. Each name can be spelled differently. Let there be no boundaries of arms. The approach comes from the Mix & Match and Bric-a-Brac method, where each element brings its own color and individuality to the table.

 

The nice thing about this method is that when you break a plate / glass it can easily be replaced with another one because there is no need for a kit. This is also our favorite Gotse method: the most sustainable and environmentally friendly.

 

This arrangement makes each place strictly distinctive, and each of the guests - personally flattered. So take care when you name names. Often, one guest will take the place of another just because of the dish in front of him.

 

The plus of this decoration is that it brings the most cheerful mood of the three. She is also the favorite of the children because of her cheerful character and brightness. Let your imagination have no boundaries here. Still, to give you a stylish look, I'll give you a few tricks that you're good to follow:

 

- although different, let the plates follow the same shape (round, square, elliptical),

 

- Avoid repeating items (napkins, cutlery) as much as possible, and if you do, place them as far apart as possible,

 

- Give creativity freedom and fill a transparent vase with Christmas balls and garlands. You can safely use a glass kettle for water or a wrap,

 

- Bet on paper napkins instead of cloths due to the variety of patterns. You will also easily use the last few left over from you before.

 

As with the classic, here again I repeat: arrange all the glasses, plates and bowls in advance to make sure there is enough space for everything.

 

 

 

Minimalistic.

If Over the Top was better, the better, then the opposite is true. Selected. Fine. Elegant. Everything is measured down to the last detail. There is a sense of class and rigor, but also a deep respect for the holiday and the guests. The decoration is small, but still noticeable.

 

Be sure to avoid any bright colors, patterns and patterns on plates and glasses. Black is a very good color for this method. You can use black plates here, but avoid those with bright gloss.

 

Here, as with the classic method, symmetry is of the utmost importance, so line with a mirror.

 

In the photos, I also suggest another approach to arranging the table decoration: put all the cups, extra napkins, kettles, salt and pepper mills, candles and any decoration at the end of the table. This will give you space in front of you and the food will not look visually stifled.

 

Peaches, since I know what aesthetics you are, here are some additional points for the host if you really want the perfect holiday dinner:

 

- The lighting. Let it be muted, but still light. Light spots should fall on the table, not on the guests. If you do not have one, place two or three small lamps on the table and switch off the main lighting.

 

- Candles - a must, they bring genuine comfort. The only recommendation here is not to use fragrant ones. An intrusive and not to the taste of the guest smell can kill the biggest appetite. If you don't have a candlestick, you can also use small bottles of wax-covered beer, as I showed in the Classic Method above.

 

- Music. Light, unobtrusive, no one strong but enough to hear the background. And festive, of course.

 

 

- Mood. Regardless of the decoration, the mood of the host is most important. Happy host, happy guests. Do not let anything, if you do not succeed, spoil the holiday.

 

 

Happy holidays, peaches!

Still committed to style!

bottom of page